Akcyza od wyrobów węglowych

19 września 2018 r. weszła w życie ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z tą ustawą, od 1 stycznia 2019 r. ,  w celu zastosowania zwolnienia od akcyzy, transakcje z finalnym nabywcą węglowym, zamiast dokumentem dostawy wyrobów węglowych będą dokumentowane wyłącznie fakturą oraz oświadczeniem nabywcy o przeznaczeniu tych wyrobów na cele uprawniające do zwolnienia.

 

Niezbędnymi elementami oświadczenia finalnego nabywcy wyrobów węglowych będącego przedsiębiorcą (osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) będą:

  • nazwa, adres siedziby lub zamieszkania oraz NIP,
  • określenie ilości, rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów węglowych,
  • data i miejsce złożenia oświadczenia oraz
  • czytelny podpis składającego oświadczenie.

 

W przypadku, gdy finalnym nabywcą wyrobów węglowych będzie osoba fizyczna (np. nabywająca węgiel na potrzeby gospodarstwa domowego), oświadczenie będzie musiało zawierać:

  • imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz numer PESEL, jeżeli został nadany,
  • określenie ilości, rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów węglowych,
  • datę i miejsce złożenia oświadczenia oraz
  • czytelny podpis składającego oświadczenie.

Zgodnie z treścią ustawy:

„Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, o których mowa w ust. 3c pkt 1 lit. b, są obowiązane do okazania sprzedawcy dokumentu, o którym mowa w tym przepisie, w celu potwierdzenia tożsamości.”

W przypadku odmowy okazania przez nabywcę dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, sprzedawca jest zobowiązany do odmowy sprzedaży wyrobów węglowych z zastosowaniem zwolnienia z podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie.

 

Dodatkowo, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów w sprawie stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego, utrzymany został brak obowiązku stosowania faktury i pobierania oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów węglowych w przypadku ich sprzedaży w ilości nieprzekraczającej jednorazowo 200 kg.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114 z późn. zmianami).